Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

RODO

Treść

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana/Ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie reprezentowaną przez Dyrektora - Urszulę Waligórę

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa w ; e-mail: inspektor.podegrodzie@gmail.com.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. T ust. 1 lit. C Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy - Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i c - ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • rekrutacji uczniów do przedszkola lub szkoły podstawowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
  • realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • w innych przypadkach Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Odbiorcami Pana/Pani/Ucznia danych osobowych będą:

  • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz, tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowi, pomoc prawną, rachunkową;
  • inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Gminy. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej;
  • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pana/Pani/Ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie Pani/Pana/Ucznia danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: inspektor.podegrodzie@gmail.com

63748