Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Monitoring wizyjny

Treść

REGULAMIN DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTWOWEJ IM. M. WIECZORKA W OLSZANIE

§ 1

1. Na podstawie art. 108a ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na terenie Szkoły Podstawowej im. M. Wieczorka w Olszanie funkcjonuje szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły oraz terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestracje (monitoring). Administratorem danych osobowych uzyskanych na nagraniach monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. M. Wieczorka w Olszanie reprezentowana przez dyrektora szkoły.

2. Celem monitoringu jest zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrona mienia szkoły.

3. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu, miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych.

§ 2

1. Po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, tj. Urzędem Gminy Podegrodzie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole.

2. Wprowadzenie monitoringu zostało poprzedzone konsultacjami z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim, pozwalając nauczycielom, rodzicom oraz uczniom na wyrażenie swojej opinii i faktyczny udział w procesie decyzyjnym dotyczącym funkcjonowania kamer na terenie szkoły.

3. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone w sposób widoczny i czytelny poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych. Z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1) wynikającą z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się na stronie internetowej szkoły w zakładce Monitoring wizyjny oraz na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

4. Dyrektor informuje uczniów i pracowników szkoły o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu.

5. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.

§ 3

1. Rozmieszczenie kamer na terenie szkoły zostało przeprowadzone w taki sposób, aby zapewnić poszanowanie godności i dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób przebywających w jej obszarze.

2. Elementy monitoringu, miejsce zainstalowania serwera, rejestratora oraz rozmieszczenia kamer określa załącznik nr 2.

3. Techniczne środki zabezpieczenia systemu monitoringu zostały opisane w rejestrze czynności przetwarzania danych oraz w polityce bezpieczeństwa. Dokumenty te stanowią tajemnicę szkoły i mogą być ujawnione jedyne osobom posiadającym upoważnienie od dyrektora szkoły.

4. Zgodnie z art. 108a ust. 3 Prawa oświatowego monitoring szkolny nie obejmuje:
1) pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
2) pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
3) pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników;
4) pomieszczeń sanitarno-higienicznych;
5) gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
6) szatni i przebieralni.

5. W sytuacji zaistnienia wyjątkowych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu uczniów i pracowników lub mieniu szkoły dyrektor może podjąć w przyszłości decyzję o umieszczeniu kamery w ww. pomieszczeniach.

§ 4

1. Rejestracji na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

2. System monitoringu wizyjnego składa się z:
1) kamer stacjonarnych rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku Szkoły oraz na zewnątrz w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
2) rejestratora;
3) monitora umożliwiającego podgląd obrazu, znajdującego się w gabinecie dyrektora szkoły;

3. Dostęp do obrazu i zapisu z monitoringu posiada: dyrektor szkoły a w sytuacjach uzasadnionych pracownik lub inna osoba na wniosek (Załącznik nr 3) i za zgodą dyrektora.

4. Osoby, które mają wgląd do zarejestrowanego obrazu mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez administratora danych zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

6. Po upływie okresu przetwarzania uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają nadpisaniu/skasowaniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

7. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany.

8. Wszelkie działania w obrębie monitoringu (wymiana kamer, rejestratora, oprogramowania, prace serwisowe i naprawcze) muszą zostać odnotowane w rejestrze działań w systemie monitoringu stanowiącego załącznik nr 5.

9. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu systemu monitoringu ma tylko dyrektor szkoły.

§ 5

1. Zapis z monitoringu może być udostępniony innym osobom lub podmiotom jedynie na podstawie odrębnych przepisów prawnych.

2. Udostępniając nośniki z materiałem nagrań uprawnionym podmiotom mają zastosowanie następujące zasady:
1) podmiot ubiegający się o nagranie zwraca się pisemnie o jego zabezpieczenie i udostepnienie zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7,
2) przedstawiciel podmiotu uprawnionego do odbioru nośnika z nagraniem pisemnie potwierdza odbiór nośnika;
3) nośnik zostaje zapakowany do koperty, którą należy opieczętować.
4) udostępnienie danych z monitoringu rejestruje się w ewidencji udostępnień, prowadzonych przez dyrektora szkoły, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5) Sporządza się protokół z przekazania kopii nagrania z monitoringu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9.

3. Wnioski o udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego szkoły podlegają zarejestrowaniu w rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie szkoły, wraz z potwierdzeniem odbioru nagrania.
 

63748