Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Hala sportowa

Treść

REGULAMIN  PORZĄDKOWY SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OLSZANIE

 1. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława  Wieczorka w Olszanie.
 2. Sala gimnastyczna  jest obiektem ogólnodostępnym, służącym do prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego, rozgrywek sportowych  oraz innych imprez sportowo - rekreacyjnych  i kulturalnych.
 3. Zajęcia w  sali  odbywają się według ustalonego harmonogramu.
 4. Użytkowników  sali gimnastycznej obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ.
 5. Salę gimnastyczną udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację zajęć dydaktycznych  z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych  oraz na treningi sekcji klubów sportowych.
 6. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w pkt. 5, sala gimnastyczna może być wynajmowana odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
 7. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązane są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego o podeszwie niebrudzącej nawierzchnię boiska (nie dotyczy imprez kulturalno - rozrywkowych, edukacyjnych itp.).
 8. Osobom przebywającym na obiekcie zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób  oraz ograniczających ich prawa, a przede wszystkim:
  • palenia tytoniu,
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także przebywania osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
  • wnoszenia i używania sprzętu mogącego stwarzać zagrożenie,
  • rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów,
  • wprowadzania zwierząt,
  • niszczenia sprzętu i wyposażenia,
  • zaśmiecania sali  i terenu przyległego,
  • biegania po korytarzach i schodach,
 9. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć i przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej odpowiedzialność ponosi opiekun grupy (nauczyciel, trener, instruktor).
 10. Opiekun grupy zobowiązany jest do sprawdzenie przed każdymi zajęciami stanu technicznego udostępnionych urządzeń i sprzętu sportowego oraz do kontroli obuwia sportowego swoich podopiecznych. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłaszane Dyrektorowi szkoły.
 11. Klucze do szatni, magazynu sprzętu sportowego pobiera i oddaje osobiście opiekun grupy, który odpowiada za utrzymanie porządku w tych pomieszczeniach.
 12. Dzieci i młodzież do 21 roku życia mogą wejść wyłącznie  z opiekunem grupy.
 13. Organizowanie imprez sportowych w godzinach zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego wymaga dodatkowej zgody  Dyrektora szkoły.
 14. Osoby korzystające z sali gimnastycznej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 15. Za bezpieczeństwo uczestników oraz  widzów  podczas imprez sportowych, rekreacyjnych  i kulturalnych odpowiada organizator imprezy.
 16. Na terenie sali gimnastycznej  obowiązuje zachowanie porządku, czystości  oraz bezwzględnie podporządkowanie się poleceniom personelu obiektu i opiekuna grupy.
 17. Dyrektor szkoły  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione bez nadzoru na terenie obiektu.
 18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia sali gimnastycznej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu sali gimnastycznej  niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
 20. Dyrektor  szkoły sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby korzystające z sali lub przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania obowiązujących zasad.
 21. Ewentualne skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora szkoły.
63748